top of page

AMIPA

La participació col·lectiva i la col·laboració activa de pares i mares en la gestió del centre escolar i l’educació es canalitza de forma més efectiva a través de les APIMAS.

  1. Què és una APIMA

És una organització estable, de voluntària associació, sense ànim de lucre, independent d’institucions, administracions, partits polítics, sindicats, empreses o altres entitats, formada per pares i mares o tutors d’alumnes escolaritzats a centres no universitaris on podran tenir la seva seu.

Quin objectiu tenen? Finalitats de les APIMAS.

  • Intervenir en el control i gestió del centre educatiu.

  • Participar en la planificació general de l’ensenyament* exigint, a qui correspongui, el major nivell de qualitat i la garantia del seu manteniment per aconseguir la millor.

 

*Planificació general de l’ensenyament?: si es tracta del projecte educatiu del centre (PEC), és un projecte a llarg termini i les APIMAS haurien hagut de poder fer propostes. Si es tracta de la PGA (Programació General Anual) de centre l’elabora el equip directiu amb col·laboració del claustre i aportacions de la comunitat educativa, i l’aprovació al consell escolar.

 

 

  • Informar i assessorar als pares i mares sobre les activitats pròpies de l’APIMA, tant de forma individual com a col·lectiva i tot allò que estigui relacionat amb l’educació dels seus fills/es; i també promoure l’exercici dels drets i deures que tenen en aquesta tasca.

  • Col·laborar en les activitats educatives del centre.

  • Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del centre.

  • Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc., i tambépromoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.

  • Participar en la gestió del centre a través del consell escolar.

 

I tot allò que estigui establert als Estatuts, o puntualment sigui necessari.

“Educar és un treball compartit entre la familia i l'escola, és un treball d'acompanyar el millor que tenim, els nostres fills i filles"

Mª Antonia Garneria Presidenta

bottom of page