MATEMÀTICA MANIPULATIVA

El que volem aconseguir és que els nostres alumnes siguin matemàticament competents, i per tant, sapiguen aplicar tots els coneixements apressos a la seva vida diària i a totes les possibles situacions en que es pugui trobar.

Per arribar a aquesta meta, cal mantenir com a linia d'escola un aprenentatge de les matemàtiques competencial i útil, basat en la comprenssió dels conceptes i a partir de la contextualització .

Per tant, consideram imprescindible:

Partir de la contextualització dels continguts, per assegurar la seva funcionalitat. Permetra que els nins/es entenguin com s'usen les matemàtiques en la societat i en la vida quotidiana a més de comprendre per què les matemàtiques són útils i necessàries.

Partir de la manipulació de diferents materials per facilitar la comprensió dels diferents continguts. "Les mans són els instruments de la intel·ligència" (Maria Montessori). Podriem dir que són la porta d'entrada de la comprensió.

Sistematitzar el càlcul mental. Domini del sistema decimal i el treball d'estratègies.

Plantejament de reptes per fer pensar. Potenciar la comunicació i argumentació de les estratègies trobades. El mestre ha de ser un guia i provocador de conflictes i l'aula de matemàtiques, un espai viu, creatiu, de recerca, d'intercanvi, on el nin/a sigui el veritable protagonista del procés d'ensenyament- aprenentatge.

L'error ha de ser considerat una font d'aprenentatge,que ens ajudi a  reforçar el pensament crític i millorar l'autoestima.

Desenvolupar l'autonomia personal i el treball cooperatiu

 

 

 

Punts molt importants són la recerca d'alternatives per resoldre un repte, el tempteig, la manipulació directa amb el material, la comunicació i argumentació d'idees, el procés seguit, els resultats obtinguts, la representació a través del dibuix. També els alumnes s'han d'acostumar a definir, a dissenyar, a fer estimacions, a pensar què en saben de... abans de posar-se a fer.

 

Fer de l'escola un espai per pensar (imaginar, comparar, relacionar, abstreure, cercar regularitats, patrons, generalitzar, ...) per comunicar (parlar, dibuixar, gesticular, elaborar maquetes, escriure, argumentar, ...) i manipular (observar, identificar, classificar, experimentar, tocar, comprovar, ...)

Però no són els materials per ells mateixos els que generen coneixement, sinó que és l'acció dels nins i nines sobre els materials la que el produeix, sobre tot quan és empesa i ben acompanyada per l'educador o educadora, i completada per l'expressió verbal dels alumnes.

El centre disposa de dos espais estrictament matemàtics, on es troba tot el material manipulatiu del que ens ajudam i feim servir a les aules.  Aquestes aules estan obertes a tot el centre de forma que a part de ser un petit centre de recursos, on els mestres acudeixen a agafar el material que necessiten a la seva aula, també hi ha grups d'alumnes que acudeixen a treballar presencialment. El material d'aquests dos espais no és el mateix ja que una de les aules esta més focalitzada cap a Ed. Infantil i l'altre cap a Primària.

Aula  Matemàtica  Manipulativa  Primària

 

 

1-Desdoblaments matemàtics

 

2- Introducció al concepte de multiplicació.

 

3- Ens mesuram

 

 

Introducció del concepte de multiplicació. Primer es fa en petit grup i després de forma individual, respectant el ritme de cada alumne. Segon nivell d'abstracció.

Treballant amb cossos geomètrics i volums. L'espai

Treballant amb geoplans.

                                   "M'ho varen contar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre"

                                                                                                                           Confucio

© Ceip Gabriel Vallseca.