top of page

QUÍ SOM?

L’educació dels nins ha d’anar dirigida a desenvolupar la personalitat, les actituds i la seva capacitat mental i física fins al màxim de les seves possibilitats, segons es diu a la convenció dels drets del nin, i nosaltres, com a centre educatiu, volem contemplar totes les mesures necessàries per a l’èxit acadèmic, social i personal dels alumnes.

 

Entenem que la participació de les famílies i de les entitats de l'entorn millora els resultats acadèmics i socials de l'Educació, per això, hem d'aconseguir que aquesta participació de la comunitat educativa  sigui alhora igualitaria i activa.

 

 El nostre somni és aconseguir una educació de qüalitat adecuada a cada alumne i alumna del centre que garantesqui tant la formació a nivell acadèmic, com la possibilitat de participar en la creació de una societat més humana, més solidaria i més respectuosa amb el món que viu.

 

Els trets d'identitat del nostre centre estàn inspirats en els dels centres INCLUD-ED, aquest és un Projecte Integrat de prioritat 7 del VI Programa Marc de la Comissió Europea sobre recerca en Educació Escolar de més recursos i major rang científic.

 

L'objectiu d'aquest projecte és analitzar quines són les estratègies educatives que contribueixen  a superar les desigualtats i que fomenten la cohesió social.

 

És així com es defineixen les SEAs Successful Educational Actions, que són intervencions educatives sustentades primordialment en dos elements essencials.

En primer lloc les evidències científiques, raó per la qual compten amb el recolzament de la comunitat científica internacional.

En segon lloc en la millora del rendiment acadèmic i i de la convivència als centres educatius.

 

Els trets definitoris d'aquestes actuacions d'èxit al nostre centre educatiu són els següents:

 

 1. L'ampliació del temps formatiu, desenvolupant activitats de caràcter formatiu que complementen i amplian l'oferta educativa fora de l'horari escolar, tant en horari extraescolar com durant els periodes vacacionals. Reforç, teatre, tertúlies literàries, tallers, activitats esportives, activitats musicals i escola d'Estiu són algunes de les activitats que oferim des del nostre centre educatiu per ampliar aquest horari.

              Aquest tipus d'activitats contribueixen a millorar els resultats acadèmics i a equilibrar les diferents condicions de partida dels alumnes.

   

 1. Les estràtegies d'organització d'aula.  Els grups heterogènis, presenten un enorme potencial educatiu i democràtic. A través dels equips cooperatius, grups interactius i els agrupaments flexibles es pot treure el màxim rendiment dels diferents recursos educatius emprats i a més s'incideix de manera molt notable en el desenvolupament de la cooperació i la solidaritat entre alumnes amb diferents capacitats i potencialitats. És també una estràtegia de demostrada eficàcia en la prevenció de conflictes i problemes de convivència a l'escola.

  Referint-nos als grups interactius (quatre equips, quatre tasques, quatre figures educatives), impliquen la participació de familiars i voluntariat a les aules i tenen una influència determinant en el èxit acadèmic i la motivació de l'alumnat.

   

 2. Les Metodologíes innovadores. El procés de progressiva parcialització dels continguts escolars en àrees de coneixements o asignatures, ha conduit a l'ensenyament a una situació que fa necessària la seva revissió radical.

  La funció bàsica de l'ensenyament és potenciar en els alumnes les capacitats que els permetin donar resposta als problemes reals en tots els àmbits de desenvolupament personal, ja siguin socials, afectius o professionals i que sabem que per la seva naturalesa mai seran simples. La realitat s'ha d'estudiar de forma complexa, ja que dividirla en petites parts per facilitar el seu estudi,  limita el camp d'acció del coneixement.

  L'enfocament globalitzador utilitza recursos metodològics com els centres d'interés de Decroly, el mètode de projectes de Kilpatric i  l'investigació del medi de l'MCE tots aquests, desenvolupen en els alumnes un pensament complex que els hi permet identificar l'abast de cada un dels problemes que l'intervenció en la realitat li plantetja, i escollir els diferents instruments de qualsevol dels diferents camps del saber, que independentment de la seva procedència, relacionant o integrant, l'ajudin a resoldre'ls. Els models sistèmics permeten crear estructures mentals on els diferents sabers s'interconecten i contempla i integra la totalitat dels seus diferents components.

   

  Utilitzam les TIC com a mitjà de creació, d'integració, de cooperació i d'expressió de les pròpies idees, emprant programes i entorns que facilitin l'aprenentatge de les diferents àrees del Currículum: Llengua, Matemàtiques, Coneixement del Medi i Idiomes fonamentalment.

  Fomentar l'ús dels mitjans informàtics trenca amb desigualtats socials i facilita l'accés a aquesta eina per part dels alumnes amb necessitats educatives especials, en les tasques de suport i reforç d'aprenentatges.

  Volem aconseguir que l'alumne-a accedieixi al món d'Internet amb capacitat de recerca d'informació i de tractament crític de la mateixa alhora que potenciam el seu raonament i el seu afany de coneixement.

   

  La filosofia a Educació Infantil és un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i preten desenvolupar les habilitats cognitives dels alumnes, tot ajudant-los a comprendre, a fer-los més conscients i a preparar-los en la raonabilitat. Es treballen diferents habilitats de pensament per fer conscients als nens del seu propi procés de pensament, perquè siguin autònoms i pensin per ells mateixos i vegin punts de vista diferents als seus, així de mica en mica s'aniran formant una opinió pròpia.

   

  El treball de l'hort ecològic a l'escola, és la manera més adient d'oferir als nostres alumnes una educació mediambiental, basada en la cura, respecte i defensa de la natura.

  L'hort pot ser concebut com una extensió de l’aprenentatge del coneixement del medi natural. Hem de tenir en compte que un hort és un ecosistema en què és possible aprendre gran part dels continguts de les ciències naturals. És un petit espai on els alumnes poden observar i explorar les característiques dels diversos elements que  formen part d’aquest ecosistema, experimentar, provocar canvis, registrar les seves conseqüències i

  inferir les interaccions entre els elements, els fenòmens físics i els éssers vius (plantes i animals), així com els possibles impactes de l’activitat humana.

  L’hort és a més un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar. Possibilita el tractament de problemes reals que s’originen, desenvolupen i reformulen de manera natural, i també la vivència d’experiències que poden ser

  compartides i analitzades.

   

    

 3. La gestió de la convivència. Un clima relacional positiu, contribueix al bon funcionament de qualsevol grup humà, més encara, quan les persones que el formen aprenen i treballen juntes. La millora dels canals de relació i la superació pacífica dels conflictes promou un clima de convivència positiu al centre i presenta un impacte social a curt i llarg termini.

  El programa de gestió de la convivència i mediació escolar de Carme Boquer i Torremorell que s'aplica des d'Educació Infantil i treballa els blocs de comprensió del conflicte, comunicació oberta, expressió d'emocions i sentiments, habilitats de pensament, participació activa, convivència pacífica, i procés de mediació garanteix l'educació necessària per a la resolució pacífica de conflictes i garanteix una cultura de pau.

  Cal reconèixer la presència dels conflictes a l'escenari escolar i per a transformar-los hem de trencar amb l'esquema de tipus penal (a aquest falta, tal sanció) com a única via en el tractament de les situacions de conflicte i violència. En aquest sentit la Justícia Restaurativa obre una altra perspectiva que procura que els nins i les nines aprenguin de les situacions de conflicte i dels problemes a través d'assumir responsabilitats i reparar els danys causats.

  Aquest tipus de maneig no és, en cap sentit tou amb el / la infractor / a o generador d'impunitat, ja que es centra en coneixement del vessant humà i social dels conflictes basats en brindar suport i exigir responsabilitat, fent que totes les persones involucrades siguin ateses (a les víctimes més suport i als ofensors més responsabilitat) per tal que les relacions socials i la convivència siguin les guanyadores.

  La Justícia Restaurativa en contextos escolars ve aplicant amb èxit des de fa més d'una dècada en diversos països del món: Canadà, Estats Units, Nova Zelanda, Austràlia, entre d'altres.

   

   

 4. La Participació de les famílies. Cal destacar l'enorme potencial educatiu que deriva de l'apertura del centre a la comunitat. És fonamental que les escoles fomentin i crein espais i activitats per tal de potenciar la participació educativa de les famílies i altres membres de la comunitat, ja que són un recurs humà imprescindible i clau per aconseguir l'èxit escolar i millorar la convivència. Les interaccions culturals i educatives amb tots els agents socials garantitzen la igualtat i converteixen a l'escola en un espai d'intercanvi de coneixements intergeneracional, i en un referent educacional on tothom s'enriqueix culturalment.

  Grups interactius a l'aula, celebracions obertes en horari escolar i extraescolar, setmanes culturals, assemblees dominicals, activitats puntuals dissenyades per a la participació, ajudes en les gestions i tràmits i formació de les famílies aseguren que en el nostre centre es doni aquesta participació.

 5. La Contribució de la comunitat a l'èxit acadèmic (El barri educa)  El paper educatiu de les escoles no pot ser sols cap a dins, no podem ser unes institucions que viuen al marge del que passa fora de l’escola, no podem obviar els problemes personals dels nostres infants, els de les famílies, o els del barri on viuen.

  L’ escola no és tan sols una institució on uns professionals transmetem coneixements als infants, volem ser escoles democràtiques que transmetin valors de diàleg, de convivència, de benestar, d’inquietuds, de coneixements…….i formi ciutadans capaços de construir un futur millor.

  Així el  projecte del barri educa, és un projecte global que vol implicar tots els agents del barri: Escoles i institut, veïnats, i les seves associacions, comerciants, gent gran, joves i casals de joves, policia, centre de salut, serveis socials, artistes, a la Conselleria d'Educació a les diferents regidories de l'Ajuntament de Palma: la d'Educació , la de Benestar, la d'Infraestructures, la de Manteniment, Cultura, Esports i Joventut, EMAYA...

  Aquest projecte vol fer del barri un lloc educador per tots els infants i joves i per tant necessita de la implicació i col·laboració de tots els serveis, de tota la gent i sectors de la barriada.

  Sorgeix de la necessitat de retornar a Son Gotleu l'aspecte positiu de barri digne on pugin conviure els nostres alumnes i les seves famílies, de la necessitat que el barri sigui un lloc viu i saludable que ajuda els infants a créixer, que sigui un model de vida solidària i participativa.

   

 1. Formació i participació del professorat   La innovació necessita formació, assesorament extern i entre iguals, i implicació i corresponsabilitat. S'ha de garantir la gestió horitzontal del centre facilitan punts claus de desenvolupament i dinàmiques i espais que garantesquin la participació de tothom. La reflexió i l'avaluació són les eines indispensables per definir les necessitats formatives del centre.

INTERCULTURALITAT
CONVIVIVÈNCIA

“Aprendràs a viure, finalment, a la frontera d’aquests dos mons, un lloc que pot ser divisió, però que també és encontre, punt de trobada. Un bon dia et sabràs afortunat de gaudir d’aquesta frontera, et descobriràs a tu mateix més complet, més híbrid, més immens que qualsevol altra persona”

Najat El Hachmi

Text presentat a la inauguració del Congrés Mundial dels Moviments

Humans i Immigració (MHI), organitzat per l’Institut Europeu de

la Mediterrània, el 2 de setembre del 2004

Respectar-se mútuament significa comprendre i valorar l'altre, la seva forma de veure i viure la vida, la seva actitud davant les coses, els seus interessos, les seves necessitats i les seves inquietuds, i només és possible si l'altre és capaç de comprendre't i valorar-te de la mateixa manera .
Per ser respectat cal respectar.

bottom of page